Nya amorteringskrav från 1 mars 2018

Nyheten om att Finansinspektionen kommer att lägga fram ett förslag på ett ännu tuffare amorteringskrav nådde medierna måndagen den 13 november. Då presenterade Finansinspektionens generaldirektör att myndigheten föreslår att det från och med den 1 mars 2018 kommer att finnas ett krav på extra amortering för de som lånar mest. Den nya regleringen innebär i praktiken att ett skuldkvotstak på 4,5 gånger bruttoinkomsten sätts upp.

De nya reglerna – alla detaljer

Först och främst ska nämnas att Finansinspektionens förslag måste klubbas av regeringen för att reglerna ska kunna införas. Det har funnits signaler om att de regeringsbildande partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte är helt eniga om att tuffare amorteringskrav ska införas, men reglerna kommer med största sannolikhet att börja gälla som det är tänkt den 1 mars 2018.

De nya reglerna innebär i korthet att den som tar ett bolån för köp av bostadsrätt eller småhus måste amortera en procentenhet extra i det fall bolånet överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten. Amorteringen blir tvingande för alla nya bolån som tecknas från och med den 1 mars 2018.

Detta skuldkvotstak och den tvingande amortering som följer av det kommer att gälla utöver de regler kring amorteringskrav som beslutades i juni 2016 och det innebär att det från och med mars 2018 kommer att finnas tre kategorier av amorteringskrav.

Sedan tidigare gäller att ett bolån som innebär en belåningsgrad som överstiger 70% av marknadsvärdet för eller köpeskillingen för en bostad ska amorteras med 2% årligen och att belåningsgrader på 50-70% ska amorteras med 1% årligen. Med den nya regleringen kommer det att finnas en tredje kategori, nämligen de som ska amortera 1-3% årligen på grund av en hög skuldkvot.

Exempel: Ett par köper en bostadsrätt för fyra miljoner kronor och finansierar köpet med bolån på tre miljoner. Belåningsgraden är 75% vilket innebär att 2% av bolånet ska amorteras årligen. Paret har en gemensam bruttoinkomst (lön före skatt) på 600 000 kr, vilket ger en kvot på 5 (tre miljoner/600 000 kr). Denna kvot överstiger taket på 4,5 gånger bruttoinkomsten vilket innebär att paret måste amortera en procentenhet extra, det vill säga 3% totalt.

Finansinspektionens motivering

Finansinspektionen har motiverat framtagandet av de nya reglerna med att svenskarna helt enkelt lånar för mycket. Enligt myndigheten gör den höga belåningen kollektivet mer känsligt för så kallade makroekonomiska störningar. På ren svenska betyder det en större sårbarhet om ekonomin som helhet skulle bromsa in med högre arbetslöshet och lägre inkomster som följd.

Konsekvenser av förslaget

Om regeringen beslutar att Finansinspektionens förslag ska gälla finns möjligheten att det blir en ökad aktivitet på bostadsmarknaden under månaderna fram till mars nästa år. Utvecklingen skulle kunna likna den som förelåg månaderna före det att det första amorteringskravet trädde i kraft i juni 2016. Det finns anledning att anta att många köpare önskar undvika att behöva tvångsamortera upp till tre procent per år och därmed ser till att vara mer aktiva under januari och februari.

På längre sikt bör konsekvensen bli att prisutvecklingen för de dyrare objekten saktar ned eller till och med minskar något. Det torde framför allt gälla bostäder i storstadsregionerna och större småhus på mer attraktiva orter runt om i landet. De som drabbas hårdast av regleringen blir förmodligen de som köper sin första bostad (särskilt i storstadsregionerna) och unga barnfamiljer som behöver flytta för att få mer plats för den växande familjen.

Källa: Finansinspektionen